De Kybalion

De zeven universele wetmatigheden die ik beschrijf in mijn boek De Hele Olifant in Beeld en die samen een beeld scheppen  van de dynamiek en de onderlinge samenhang van ‘het universum als geheel’, heb ik in grote lijnen gebaseerd op The Kybalion: A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece (1908/1940). Over de achtergronden van deze Hermetische tekst valt weinig met zekerheid te zeggen, want de auteurs hebben er voor gekozen om anoniem te blijven en noemen zichzelf ‘drie geïnitieerden’. Ze schrijven echter, dat de inhoud van The Kybalion teruggaat naar het oude Egypte en de originele waarheden betreft die Hermes Trismegistus duizenden jaren geleden onderwees.  Deze originele waarheden zouden intact zijn gebleven in hun originele puurheid.  De auteurs schrijven namelijk, dat generatie op generatie steeds een paar mensen deze informatie uitsluitend mondeling doorgaven aan een paar andere mensen die in staat waren om het te begrijpen en het zich eigen te maken.
 
De sleutel tot de gemenschappelijke inzichten in alle wijsheidstradities
Aangezien de ‘drie geïntieerden’ dit al in de eerste helft van de 20ste eeuw hebben opgeschreven is het niet zo eenvoudig om de bron van deze informatie na te gaan.  Wat echter vooral interessant is, is de reden die de auteurs noemen om deze voorheen geheim gehouden kennis nu openbaar te maken.  Ze schrijven namelijk dat de de Kybalion gebruikt kan worden om de vele stukjes kennis van de Universele Waarheid die her en der bekend zijn, maar mogelijk in strijd met elkaar lijken, met elkaar in overeenstemming te brengen.  In de Kybalion worden zeven zogenaamde Hermetische principes beschreven, en de anonieme schrijvers stellen, dat deze zeven Hermetische principes de essentie van de aard, betekenis en werking van ‘het universum als geheel’ beschrijven. Daarom kan inzicht in deze zeven principes volgens hen dienen als sleutel om zicht te krijgen op de achterliggende overeenkomsten van alle wijsheidstradities. 

Slechts een verschil in accent
Maar is dat ook zo? Op basis van mijn eigen innerlijk weten, mijn eigen onderscheidingsvermogen, had ik het idee, dat wat deze anonieme auteurs schreven inderdaad klopte en daarom besloot ik dat gewoon uit te gaan zoeken. Toen ik met behulp van de beschrijving van de zeven Hermetische principes  in de Kybalion eenmaal een globaal beeld van deze wetmatigheden had, was het vervolgens inderdaad niet zo moeilijk om deze principes ook te herkennen in de verschillende beschrijvingen van vrijwel alle religies en mystieke en spirituele stromingen. Op deze manier ontdekte ik dat in ieder van de verschillende wijsheidstradities de meeste van deze zeven wetten inderdaad terug te vinden zijn. Wat echter vooral zichtbaar werd was dat de schijnbare verschillen tussen de verschillende wijsheidstradities in feite vooral een gevolg zijn van het feit dat ze allemaal een verschillend accent leggen bij het beschrijven van dezelfde universele wetmatigheden. Kortom, ik kwam tot de conclusie, dat de Kybalion niet alleen een overzichtelijke en bruikbare  indeling van de universele wetten geeft, maar bovendien ook het meest volledige overzicht van deze universele wetmatigheden dat ik tot op heden ben tegengekomen. Om die reden heb ik bij het schrijven van De Hele Olifant in Beeld in grote lijnen dezelfde indeling gebruikt in zeven universele wetten als de Kybalion.

De Kybalion wordt steeds bekender
Toen ik de Kybalion voor het eerst onder ogen kreeg, in 2003, was het weinig bekend en google-en leverde nauwelijks resulaten op. In de afgelopen jaren is de Kybalion echter over de hele wereld steeds bekender geworden en steeds meer mensen lijken de waarde ervan in te zien. Het boekje The Kybalion is in diverse versies te bestellen bij bol.com, de tekst is op diverse website integraal aanwezig en google-en geeft vele hits, waaronder zelfs diverse filmpjes op YouTube over The Kybalion. Hier een paar voorbeelden:
The Kybalion - The Seven Hermetic Principles
7 universal laws
The Essential Kybalion - by The Three Initiates