De verschuiving van het oude naar het nieuwe wereldbeeld

 

Inzicht in de werking van de universele wetmatigheden onthult in feite  een geheel nieuw wereldbeeld. We kunnen ons echter pas bewust worden van ons eigen wereldbeeld, als we er enige afstand van kunnen nemen. Dan kunnen we vanaf een afstandje zien, wat voor ons gewoon is. Bovendien ontstaat dan de ruimte om te zien dat er ook andere perspectieven bestaan. De verschuiving van het oude, ons bekende wereldbeeld naar het nieuwe wereldbeeld op basis van ‘wat werkt’ en dus op basis van de universele wetmatigheden en de recente wetenschappelijke inzichten die dit lijken te bevestigen ziet er in een notendop als volgt uit:

 

van Oud

naar Nieuw

van fragmentatie naar heelheid
van vervreemding naar relatie
van conformisme naar auhenticiteit
van moeite naar plezier
van discussie naar dialoog
van dingen naar processen
van toeval naar keuzes
van chaos naar orde
van hoofd naar hart
van angst naar liefde
van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen en beperkt in wat we kunnen naar we co-creëren onze eigen werkelijkheid en in beginsel kunnen we alles

 

Het nieuwe wereldbeeld kan ook zo beschreven worden:
Er bestaat een prachtige ordening in het universum. Alles blijkt één groot samenhangend en dynamische geheel te zijn. De universele principes beschrijven dit complexe dynamische systeem van de natuurlijke ordening in het universum als een geheel waarin alles met alles verbonden is, in vele in elkaar overlopende niveaus van werkelijkheid, waarin alles permanent vibreert, beweegt en elkaar beïnvloedt. Het beeld van de werkelijkheid, dat op basis van deze universele principes ontstaat is echter niet het beeld van een chaotisch universum. In plaats daarvan creëren ze een universum waarin een continue dynamiek alsmaar weer uit chaos een prachtige ordening doet ontstaan. Wanneer dit systeem niet verstoord wordt, werkt alles steeds opnieuw in de richting van evenwicht en harmonie, dat de ware essentie van het universum blijkt te zijn.
Terwijl alles in het universum uit één en dezelfde Eenheid of Bron voortkomt, is alles dat bestaat met al het andere verbonden. Bovendien is het universum multidimensionaal en bestaat uit vele lagen of niveaus van werkelijkheid, waarbij de fysieke realiteit in feite slechts één van deze lagen of niveaus is. Daarom is het universum in feite veel groter en verrassender, dan wat we uitsluitend op grond van onze bekende vijf zintuigen en ons gewone alledaagse bewustzijn zouden vermoeden. Alles dat bestaat is energie en daarom is alles beweging. Dualiteit vormt de aard van het universum en bovendien is alles in het universum permanent in verandering, want alles kent een bepaald ritme, waardoor niets blijft en alles een komen en gaan kent. In dit dynamisch geheel heeft ieder gevolg een oorzaak en hebben alle zichtbare gevolgen een onzichtbare oorzaak.
Bovendien is alles in het universum ook nog eens samengesteld uit twee actieve, dynamische beginselen. Deze twee actieve beginselen bestaan als talloze schijnbaar verschillende paren van tegengstelde, maar complementerende krachten met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding & samentrekking en worden vaak aangeduid als het mannelijk & het vrouwelijk principe.  Het mannelijk principe – uitbreiding – is naar buiten gericht en het vrouwelijke principe – samentrekking – is naar binnen gericht. De samenwerking van dit paar dynamische krachten, dat in alles aanwezig is, veroorzaakt dat alle energieën in het gehele universum er permanent naar streven om in een dynamisch evenwicht te geraken. Evolutionaire ontwikkeling ontstaat wanneer er een onbalans bestaat in het dynamische evenwicht, die  enigszins overhelt naar de kant van het vrouwelijke, naar binnen gerichte, integrerende principe. Deze evolutionaire ontwikkeling verloopt optimaal wanneer de verhouding, waarmee het dynamische evenwicht overhelt naar de kant van het vrouwelijke integrerende aspect, overeenkomt met de Gulden Snede verhouding. 

Dappere pioniers en initiatiefnemers van de manifestatie van deze veranderingen
Terwijl inzicht in de werking van de universele wetmatigheden een essentieel onderdeel is bij de overgang van het oude naar het nieuwe wereldbeeld, is dit inzicht alleen niet voldoende voor de werkelijke manifestatie van deze ingrijpende veranderingen in onze samenleving. Voor de manifestatie in de praktijk van alledag is een ingrijpende verandering nodig in de houding waarmee we in het leven staan. En andere houding gebaseerd op een andere staat van bewustzijn. Doordat een groeiende groep dappere en pionierende mensen hun leven daadwerkelijk vormgeven vanuit deze geheel andere staat van zijn, beginnen er nu opzienbarende maatschappelijke veranderingen zichtbaar te worden. Deze voorbeeldfunctie is essentiel, want alleen zo wordt het voor een veel brede publiek duidelijk wat dit alles in de praktijk betekent. Namelijk dat leven vormgegeven op basis van dit nieuwe wereldbeeld niet alleen veel effectiever is, maar bovendien meer voldoening geeft en wordt gekenmerkt door een verlangen om bij te dragen aan het welzijn van allen. Futuriste Lynne Franks spreekt in dit verband over een revolutie die in de wereld gaande is en die van onderaf komt. (zie ook Een transformatie van het hele systeem, Pdf-bestand)
Deze ingrijpende veranderingen zien we helaas niet de eerste plaats binnen het bestaande onderwijs. De plek waar de meeste ruimte en vrijheid is om deze maatschappelijke veranderingen van onderop te manifesteren en waar dit nu in eerste instantie zichtbaar wordt is bij initiatieven in de kringen van sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en bedrijfsleven. Hier blijkt men geleidelijk meer en meer open te staan voor deze ingrijpende veranderingen, en ziet men eerder mogelijkheden om de verregaande nieuwe inzichten op te pakken dan binnen de enigszins starre structuren van het traditionele onderwijssysteem. In de initiatieven van vernieuwd ondernemen zien we dat men zich steeds meer bewust wordt van het belang van een ingrijpende verandering van onze staat van bewustzijn, met als gevolg authenticiteit, integriteit, bezieling en uiteindelijk zelforganisatie. Pioniers en initiatiefnemers hiervan verbinden, steunen en stimuleren elkaar hierbij binnen snel groeiende netwerken.
 

terug