Inleiding van ‘De Hele Olifant in Beeld’


door Marja de Vries, © 2007, Marja de Vries

Proberen om te leven zonder de universele wetten te begrijpen is te vergelijken met proberen om auto te rijden zonder te weten hoe je moet autorijden. De resultaten kunnen rampzalig zijn ondanks het feit dat je je waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden. Netzo kun je, wanneer je de werking van de universele wetten in je leven niet begrijpt in de problemen raken of in chaos, pijn en verwarring zonder te begrijpen hoe dat komt.

Bruce McArthur - 1993 1Het verhaal van de blinden en de olifant

‘Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.
De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.
‘Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen - die het zelf verkeerd begrepen hadden - te horen wat ze dachten dat de waarheid was.
Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”
Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’
Dit verhaal dat duidelijk maakt dat ieder iets begrepen had van de olifant, maar dat niemand de hele olifant volledig had begrepen, is een bekend Soefi-verhaal uit de 12e eeuw. 2In tegenstelling tot de blinden uit het bovenstaande verhaal, weten wij echter wel hoe een olifant er uit ziet. Daarom is het makkelijk voor ons om te begrijpen, dat wanneer de blinden hun waarnemingen zouden samenvoegen als verschillende puzzelstukjes van het grotere geheel, ze meer kans zouden hebben om een beeld van ‘de hele olifant’ te krijgen.

De vele verschillende puzzelstukjes

Dit boek betreft geen theorie en ook geen filosofie in de moderne zin van het woord. Het betreft in plaats daarvan inzicht in de gemeenschappelijke Universele Waarheid, die aan alle mystieke en godsdienstige stromingen ten grondslag ligt en de wetenschappelijke inzichten die deze waarheid lijken te bevestigen. De essentie van deze Universele Waarheid betreft inzicht in de achterliggende universele wetten, die ten grondslag liggen aan de aard, de betekenis en werking van het universum als geheel.
Net zo als het onmogelijk was voor ieder van de blinden om zo iets groots als een olifant in één keer waar te nemen en zich een beeld te vormen van ‘de olifant als geheel’, zo is het voor ons ook vrijwel ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Alle verschillende beschrijvingen die we aantreffen bij de verschillende wijsheidstradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden, ieder traditie beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief. Net als de blinden, hebben wij ook meer kans om inzicht in de achterliggende wetmatigheden van het universum als geheel te krijgen, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.
Voor mij was de aanleiding om op zoek te gaan naar deze achterliggende wetmatigheden de behoefte aan een nieuwe vorm van leren en onderwijs, die beter past bij de hedendaagse kinderen en die beter aansluit bij de behoeften van deze tijd. Wat hierbij voor mij centraal stond was het creëren van een situatie waarin kinderen de kans krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen. Ik was op zoek naar een vorm van leren die meer in overeenstemming is met wie wij in essentie zijn en die bovendien meer in harmonie is met de wereld om ons heen. Hiervoor zocht ik naar uitgangspunten die een algemene geldigheid hebben en dus een universeel karakter, zonder gekleurd te zijn door een specifieke geloofsovertuiging, cultuur of tijd. Zulke universele uitgangspunten zouden kunnen dienen als een basis voor zinvolle en creatieve vernieuwingen binnen het openbaar onderwijs werelwijd.

Een helder en gefundeerd inzicht in de werking van de universele wetten

Dat besluit heeft vervolgens een hele reeks gebeurtenissen in werking gezet. Zo kreeg ik tijdens deze zoektocht bronnen onder ogen waarin gesteld werd dat de vele verschillende spirituele stromingen en geloofsovertuigingen die er wereldwijd bestaan allemaal in essentie eenzelfde gemeenschappelijke Universele Waarheid kennen. Deze gemeenschapelijke inzichten zouden een beperkt aantal relatief eenvoudige universele principes betreffen, die ten grondslag liggen aan de aard, de betekenis en de werking van het universum. Als dat zo is, dacht ik, dan ben ik benieuwd of ik in essentie de inzichten in deze wetmatigheden in al die verschillende spirituele stromingen, geloofsovertuigingen en culturen terug kan vinden. Ik besloot om dat uit te gaan zoeken en ik vermoedde dat als ik - net als de blinden uit het bovenstaande verhaal - de vele schijnbaar uiteenlopende inzichten vanuit geheel verschillende wijsheidstradities als puzzelstukjes naast elkaar zou leggen, ik meer kans zou hebben om zo'n beeld van het grotere geheel te krijgen.
Dit boek is in de eerste plaats het resultaat van die puzzel: inderdaad bleken dezelfde universele wetten in al die stromingen onder vele verschillende namen en terminologieën terug te vinden te zijn. In de verschillende tradities worden wel verschillende accenten gelegd, maar de essentie blijkt hetzelfde. Vanuit dit perspectief van het grotere geheel gaat de complexe dynamiek van het universum er opeens veel eenvoudiger uitzien. Zo wordt het aannemelijk dat er slechts een beperkt aantal universele wetmatigheden ten grondslag liggen aan de harmonie en het dynamische evenwicht van het universum.
Vervolgens dacht ik, als dat inderdaad zo is, en als de westerse wetenschap zich in essentie ook ten doel stelt om de waarheid te achterhalen, dan zal deze wetenschap vroeg of laat ook op deze universele wetmatigheden moeten stuiten. En dat ben ik ook gaan uitzoeken. Dit boek laat zien in welke mate dat op dit moment het geval is. Terwijl een boek als dit natuurlijk nooit klaar is, is het resultaat een helder en gefundeerd inzicht in de werking van deze universele wetten op basis van deze synthese.

Een geheel nieuw wereldbeeld

Omdat deze achterliggende wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze overal op een zelfde manier werkzaam en daarom van toepassing in zeer uiteenlopende gebieden. Ze zijn zowel werkzaam in de natuurlijke wereld om ons heen als van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschapplijke leven. Wanneer het ons eenmaal lukt om deze dynamische wetmatigheden te herkennen, zullen we ook ontdekken dat de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen.
Wanneer we eenmaal een ruwe schets hebben van ‘de hele olifant’, dus met andere woorden inzicht in de werking van het grotere geheel, kunnen we dat gebruiken om keer op keer vast te stellen of iets wel of niet in overeenstemming en dus in harmonie is met de achterliggende wetmatigheden en met het dynamisch evenwicht van het grotere geheel. Zo wordt duidelijk, dat wanneer iets echt blijkt te werken, dat hoogstwaarschijnlijk te verklaren is omdat de gebruikte werkwijze of methode in lijn is met deze achterliggende universele wetten.
Bovendien onthult het inzicht in de werking van deze universele wetmatigheden in feite een geheel nieuw wereldbeeld. Vanuit dit nieuwe perspectief wordt duidelijk dat we onderdeel zijn van een groter geheel, een multidimensionaal universum waarin alles uit eenzelfde Bron voortkomt, alles onderling verbonden is, alles in essentie uit energie bestaat en in resonantie is, alles permanent in verandering is en alles zichzelf organiseert in een dynamische balans en permanent in ontwikkeling is. Op basis hiervan wordt ook duidelijk waar onze cultuur wel en waar niet in lijn is met deze wetmatigheden. Dat maakt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is voor het herstel van het evenwicht in onszelf en ook hoe de balans verlegd kan worden om het geheel evenwichtiger en optimaler te maken. Omdat we beschikken over een vrije wil hebben we de keuze om deze inzichten bewust toe te passen zowel in ons persoonlijk leven als bij onze maatschappelijke activiteiten. Kortom, het resultaat van deze synthese biedt een gemeenschappelijke basis die in feite gebruikt kan worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Bovendien verschaft dit inzicht ons duidelijkheid in wat er nodig is voor een optimale ontwikkeling van ons bewustzijn op dit speciale moment in de geschiedenis van mensheid.
Dit boek is een streven om voorbij ‘meningen’, ‘bewijs’ en ‘geloof’ te gaan. Het is een uitnodiging aan de lezer om in plaats daarvan met een open houding alles als een mogelijkheid te beschouwen. De beste manier om over dit alles een eigen gefundeerd oordeel te vormen is om het zelf te onderzoeken en op basis van eigen ervaringen of in kontakt met een eigen ‘innerlijk weten’ tot eigen conclusies te komen. Veel lezers zullen tijdens het lezen van dit boek zich realiseren dat deze inzichten helemaal niet nieuw zijn, maar dat ze deze wetmatigheden eigenlijk altijd al diep van binnen kenden, maar mogelijk niet goed onder woorden konden brengen.

© 2007, Marja de Vries

1citaat uit Bruce McArthur, Your Life: Understanding the Universal Laws, (1993), p. 4.
2 overgenomen uit Idries Shah, Tales of the Dervishes, Teachings of the Sufi Masters over the Past Thoudsand Years, 1970/1993, Penguin Compass, New York , p.25-26.

terug